ตัวจริงใบความรู้การเปลี่ยนแปลง
Read

ตัวจริงใบความรู้การเปลี่ยนแปลง

by Anongnat Pakkaro

การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม ความหมาย วัฒนธรรม ทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้า งขึ้ น และปรากฏอยู่ ใ นสั ง คมมนุ ษ ย์ รวมถึ ง ภาษา เครื่ อ งมื อ เครื่องใช้ต่างๆ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วิถีการดาเนินชีวิตที่สังคมยอมรับ และมีการเปลี่ยนแปลง... More

Read the publication