Матлак И.А.. Жена в придачу, или Самый главный приз
Read

Матлак И.А.. Жена в придачу, или Самый главный приз

by sgerasimov

ÀÊÀÄÅÌÈß ÏßÒÈ ÑÒÈÕÈÉ. ÈÑÑÓØÅÍÈÅ ÀÊÀÄÅÌÈß ÏßÒÈ ÑÒÈÕÈÉ. ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÈÑÛ ÂÛÁÈÐÀÞÒ ÑËÀÄÎÑÒÈ ÑÓÌÅÐÅ×ÜÅ. ÄÅÂ×ÎÍÊÀ ÈÇ ÑËÅÇÍÛÕ ÒÐÓÙÎÁ ÑÓÌÅÐÅ×ÜÅ. ÓÍÄÈÍÀ ÎÑÎÁÛÕ ÊÐÎÂÅÉ ÑÓÌÅÐÅ×ÜÅ. ÏÐÅÅÌÍÈÖÀ ÒÅÌÍÎÃÎ ÌÀÃÀ ÊÐÓà ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÄÓØ ÆÅÍÀ  ÏÐÈÄÀ×Ó, ÈËÈ ÑÀÌÛÉ ÃËÀÂÍÛÉ ÏÐÈÇ More

Read the publication