Мазуркевич Н.В.. Вне спектра, или Остаться собой
Read

Мазуркевич Н.В.. Вне спектра, или Остаться собой

by sgerasimov

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ, ÈËÈ ÍÅÂÅÑÒÀ ÏÐÎÒÈÂ ÑÓÐÎÂÛÅ ÁÓÄÍÈ ÍÅÂÅÑÒÛ ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÍÀ ÊÎÍÒÐÀÑÒÅ, ÈËÈ ÏÎÄÐÓÃÀ ÍÀ ËÞÁÎÉ ÂÊÓÑ ÂÍÅ ÑÏÅÊÒÐÀ, ÈËÈ ÎÑÒÀÒÜÑß ÑÎÁÎÉ More

Read the publication