ราชกิจจานุเบกษา
Read

ราชกิจจานุเบกษา

by ladawan Arunraj

หนา ๑ เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๓๐ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการปรับขอมูล... More

Read the publication