ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 364
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 364

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÖÅÂÑÏÕÁÑÉÏÓ 2020 ÅÔÏÓ 31ï ÖÕËËÏ 364 € : 1,30 16 Öåâ.20 Ìå ôéìÝò Þñùá ôï Óéäçñüêáóôñï áãêÜëéáóå åðéôÝëïõò ôïí Ãåþñãéï ÊáôóÜíç Μετά από 46 χρόνια αναμονής και αγωνίας για τους δικούς του βρέθηκαν... More

Read the publication