ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 379
Read

ΣΙΝΤΙΚΗ ΦΥΛΛΟ 379

by sintikigr

ÓÉÄÇÑÏÊÁÓÔÑÏÕ 020029 ÁÍÅÎÁÑÔÇÔÇ ÌÇÍÉÁÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ ÔÇÓ ÓÉÍÔÉÊÇÓ ÉÏÕÍÉÏÓ 2021 ÅÔÏÓ 32ï ÖÕËËÏ 379 € : 1,30 10Éïõí.21 Συνέντευξη-ποταμός του πρ. Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Άνθιμου Γεωργιάδη Ðáñáßôçóç ìå åõèåßåò âïëÝò «…ï äÞìáñ÷ïò ðïôÝ äåí ðßóôåøå ðùò áîßæåé íá... More

Read the publication