Tiêu Chuẩn Bê Tông
Read

Tiêu Chuẩn Bê Tông

by cầu thang lưới

Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Sè 16 /2007/Q§- BXD Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 04 n¨m 2007 quyÕt ®Þnh Về việc ban hành TCXDVN 391 : 2007 "Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên " ___ Bé trëng bé x©y dùng C¨n cø NghÞ ®Þnh... More

Read the publication