Довідки СФ за ІІІ кв
Read

Довідки СФ за ІІІ кв

by Альона Преподобна

AoaaroK I I ro lHqpyKuii npo c(na!aHHr i sHKoHaHHt po3nucy AepxaBHoao 6rcaxry Yxparxr AOBIAKA rrpo 3MiHrr Ao Ko[rroprrcy na 2019 pir Horep 9i- .qara 09.09.2019 Bra 6roaxery Micqesufi 6toAxer xoa:a C.{PIIOV ra saftrueHyBaHHq 6roAxeruoi ycraHoBu 20096901... More

Read the publication