தினமணி கொண்டாட்டம்14 10 2018
Read

தினமணி கொண்டாட்டம்14 10 2018

by Sivastar

join www.t.me/velarch_official Oô«ß - 14.10.2018 "ê oj§ £±Rô]ôÛm ¸oj§ ØLôm YûW ÕûQdÏ YkRôo. ARtÏl ùT¬Õ' Guß ùNôpYÕ HÝ ©\Ï AYWôp H\ Ø¥V®pûX. UûX YVRô] NôUuÙ úTôÕ HßY§p £ß YV§p úYß VôÚm ¨Lrj RôR NôRû]Lû[ Sôu Nô§dL úYiÓm Wô_ýÜdÏl ùTôÚkÕm. NôUuÙ GuTÕ AmUô®u... More

Read the publication