Tsawq Net Carrefour Market Qa 30 01 2019
Read

Tsawq Net Carrefour Market Qa 30 01 2019

by man_32

‫ أو ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎذ اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ( ﻗﺪ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر‬٢٠١٩ ،‫ ﻓﺒﺮاﻳﺮ‬٥ ‫ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟﻰ‬٣٠ ‫ﻣﻦ‬ ‫ ﻻﺟﻮﻧـــﺎ و ﺑﺎﻟﻤﺰ ﻣﻮل‬،‫ اﻟﻤﺮﻗﺎب‬،‫ إزدان‬،‫ﻫـﺬه اﻟﻌـﺮوض ﻣﺘﻮﻓـﺮة ﻓﻲ دار اﻟﺴـﻼم‬ From 30th January until 5th of... More

Read the publication