Tsawq Net Carrefour Market Qa 21 11 2018
Read

Tsawq Net Carrefour Market Qa 21 11 2018

by man_32

‫ أو ﺣﺘﻰ ﻧﻔﺎذ اﻟﻜﻤﻴﺔ )ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺣﺪود ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻳﺎت ( ﻗﺪ ﻻ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﺮض ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺼﻮر‬٢٠١٨ ،‫ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬٢٧ ‫ إﻟﻰ‬٢١ ‫ﻣﻦ‬ ‫ ﻻﺟﻮﻧـــﺎ و ﺑﺎﻟﻤﺰ ﻣﻮل‬،‫ اﻟﻤﺮﻗﺎب‬،‫ إزدان‬،‫ﻫـﺬه اﻟﻌـﺮوض ﻣﺘﻮﻓـﺮة ﻓﻲ دار اﻟﺴـﻼم‬ From 21st until 27th of November, 2018 or... More

Read the publication