Moswavle 6 (1).
Read

Moswavle 6 (1).

by Nana Janjibukhashvili

nino qumsiSvili maia oTiaSvili ISBN 978-9941-441-73-8 rati julayiZe irine miqaZe ia gabunia 9 789941 44173 8 (meore nawili) 6 musika dafinansebulia `moswavleebis saxelmZRvaneloebiT uzrunvelyofis programis~ farglebSi moswavlis wigni (pirveli nawili) `klio~... More

Read the publication