Брітченко І.Г. Активізація інноваційного менеджменту у розвитку регіональних соціально-економічних систем/Колодинський С.Б., Брітченко І.Г./Матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорі
Read

Брітченко І.Г. Активізація інноваційного менеджменту у розвитку регіональних соціально-економічних систем/Колодинський С.Б., Брітченко І.Г./Матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції «Управління інноваційним розвитком на макро-, мезо- та мікрорі

by Igor Britchenko

012345167 9 1 41 27 343 5 41 65 5 1 5 70 4 72 0 1 01 4 03 21 05 4 45 !"#$%&'!(&)*&++,%!(&-+,.,*/0+012/0+#3*3* 4,'%$#"3*40.&,+!56+$7*8,(&!56+,9 0",+,/&:+$7*8$8#0/** ; <=>=;?@A@BCDEFGCHI;B=J=D=I;B@KJDL; MBJEFGN;BJOPNQDN;NGNBJRST;UVBSQDCKLQN;LN;NOWSLJGLVOC;... More

Read the publication