19 Priluchina 23
Read

19 Priluchina 23

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹23 (15418-15419) ÷åòâåð 6 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ У районі вже стало гарною і доброю традицією – наприкінці кожного навчаль- ного року влаштовувати незабутнє свято кращим із кращих... More

Read the publication