19 Priluchina 48
Read

19 Priluchina 48

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹48 (15467-15468) ÷åòâåð 28 ëèñòîïàäà 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ Весь трагізм голодомору 1932- 1933 років сучасній людині важко осмислити. У мирний час, лише за 17 місяців із квітня 1932-го до... More

Read the publication