27 Priluchina 12
Read

27 Priluchina 12

by Victor Pochepinets

Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ ¹27 (15326-15327) ÷åòâåð 5 ëèïíÿ 2018 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ Гей, на Івана, гей, на Купала, Здавна свято Івана Купала від- тися вогнем, тричі перестрибнув- значають в ніч з 6 на 7 липня. Як ши... More

Read the publication