19 Priluchina 19
Read

19 Priluchina 19

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹19 (15410-15411) ÷åòâåð 9 òðàâíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ СВІДОК ПЕРЕМОГИ Шановні земляки! Дорогі ветерани! Цього року виповнюється 74-а річниця Перемоги над на- На сьогодні залишилося з... More

Read the publication