19 Pryluchanochka 52
Read

19 Pryluchanochka 52

by Victor Pochepinets

ПРИЛУЧАНОЧКА Випуск №52 (838) 26 грудня 2019 року Індекс 09738. Видається з 2003 року Ñëîâ äóøåâíûõ, ìûñëåé òðåçâûõ, ßðêèõ, êàê ãèðëÿíäà, äíåé! Íåðâîâ êðåïêèõ, ñèë æåëåçíûõ, ×óâñòâ ïüÿíÿùèõ, êàê ïîðòâåéí. Äåíåã ëåãêèõ, âñòðå÷ óäà÷íûõ, Ñëàäêèõ, êàê êîíôåòû,... More

Read the publication