19 Priluchina 18
Read

19 Priluchina 18

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹18 (15408-15409) ÷åòâåð 2 òðàâíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ Îñâÿ÷åííÿ ïàñîê ó Ïðèëóêàõ ПОСИЛКА З ДОМУ НА ВІЙНУ На кожне свято так хочеться додому. До В.о. голови райдержадміністрації Де- рідної... More

Read the publication