19 Priluchina 31
Read

19 Priluchina 31

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹31 (15434-15435) ÷åòâåð 1 ñåðïíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ «ÄÎ IËËI ÍÀÂIÒÜ ÏIÏ ÄÎÙÈÊÓ ÍÅ ÂÈÏÐÎÑÈÒÜ, À ÏIÑËß ÍÜÎÃÎ ÁÀÁÀ I ÔÀÐÒÓÕÎÌ ÍÀÆÅÍÅ» 2 серпня православні християни святкують день Свя-... More

Read the publication