19 Priluchina 36
Read

19 Priluchina 36

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹36 (15443-15444) ÷åòâåð 5 âåðåñíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ ЗНОВ ПЕРШОВЕРЕСЕНЬ ЗА ПАРТИ ПОКЛИКАВ ЮНЬ У РАЙОНІ В ДЕНЬ ЗНАНЬ ЗА ПАРТИ 9 ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ І-ІІ СТ., 12 ЗОШ І-ІІІ СТ. ТА ЛАДАН-... More

Read the publication