19 Priluchina 04
Read

19 Priluchina 04

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹4 (15380-15381) ÷åòâåð 24 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ СТО РОКІВ ЄДНАННЯ Рівно сто років тому Укра- для себе, а й своєї держави. їнська Народна Республіка Тільки тоді, коли ми зможе-... More

Read the publication