19 Priluchina 06
Read

19 Priluchina 06

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹6 (15384-15385) ÷åòâåð 7 ëþòîãî 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ ÍÎÂÈÍÈ ÃÐÎÌÀÄÈ ВІДЗНАЧИЛИ ЮВІЛЕЙ СОБОРНОСТІ У Малодівицькому будинку народної творчості пройшли уро- чистості з нагоди 100-річного... More

Read the publication