Прилуччина №40 від 7 10 2021
Read

Прилуччина №40 від 7 10 2021

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹40 (15660-15661) ÷åòâåð 7 æîâòíÿ 2021 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ ...А НАГОРОДУ ОТРИМАЛА ДОЧКА ВЕТЕРАНА Час невмолимо забирає від нас ветеранів Другої світової війни. Всьо- го кілька тижнів не дожив... More

Read the publication