19 Priluchina 32
Read

19 Priluchina 32

by Victor Pochepinets

ÏÐÈËÓ××ÈÍÀ Ãàçåòà âèäàєòüñÿ ç 24 ÷åðâíÿ 1914 ðîêó ¹32 (15436-15437) ÷åòâåð 8 ñåðïíÿ 2019 ðîêó  НÎÂИНАÕ, ПÎÄIßÕ, ÊÎÌÅНÒАРßÕ У Прилуках завершується будівництво другого корпусу гімназії №1 імені Георгія Вороного. Для за- вершення відповідних робіт Кабмін... More

Read the publication