காதலெனுந் தீவிலே2 (2)
Read

காதலெனுந் தீவிலே2 (2)

by Kalpana ekambaram

14 சசாததித்துவதிட்டசான் கவதின்! நதினனைத்தனத நடத்ததி கசாட்டி வதிட்டசான்.கவதினைதின் தசாத்தசா, கசானலையதிலலைலய மசாயசானவ அனழைத்துலபேசதிவதிட்டசார. “அம்மசா சசசலைக்ஷன்..ஒரு முனறை மமீட் பேண்ணுடசா..பேதிடிக்கவதில்னலைசயன்றைசால் லபேசாரஸ் சசய்யமசாட்லடன்” தந்னத இப்பேடி... More

Read the publication