במדבר_מלא.1
Read

במדבר_מלא.1

by המכללה האקדמית הרצוג

‫פרשת במדבר‬ ‫מֹועד‬‫ֵ֑‬ ‫ֹׁשה ְּב ִמ ְד ַ ּ֥בר ִס ַינ֖י ְּב ֣א ֶֹהל‬ ‫הוֹ֧ה ֶאל־מ ֶ ֛‬ ‫א‪ ‬א‪ ‬וַ יְ ַד ֵּ֨בר יְ ָ‬ ‫אתם ֵמ ֶ ֥א ֶרץ ִמ ְצ ַ ֖ריִם‬ ‫ְּב ֶא ָחד֩ ַל ֨ח ֶֹדׁש ַה ֵּׁש ִ֜ני ַּב ָּׁש ָנ֣ה ַה ֵּׁש ִ֗נית ְל ֵצ ָ ֛‬ ‫ל־ע ַ ֣דת ְּב ֵנֽי־יִ ְׂש ָר... More

Read the publication