საქართველოს განათლების კანონი
Read

საქართველოს განათლების კანონი

by მალხაზ

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ თავი I. ზოგადი დებულებანი მუხლი 1. საქართველოს კანონმდებლობა ზოგადი განათლების სფეროში და ამ კანონის მოქმედების სფერო 1. ზოგადი განათლების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობას შეადგენს საქართველოს კონსტიტუცია,... More

Read the publication