137
Read

137

by liliana elias

‫ישרא‬ ‫מדינת‬ ‫ל‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫הוראה‬ ‫עובדי‬ ‫מינהל‬ ‫מקצועי‬ ‫לפיתוח‬ '‫א‬ ‫אגף‬ .‫א‬ ‫מטר‬ ‫ו‬ ‫התוכנית‬ ‫ת‬ : ‫ב‬ . ‫התכנית‬ ‫נושאי‬ : )‫לתכנית‬ ‫המוצעים‬ ‫הנושאים‬ ‫פירוט‬ ( ‫התכנית‬ ‫עוגני‬ .‫ג‬ : ‫בריר‬ ‫רב‬ ‫מאגר‬ ‫מתוך‬ ‫יבחרו‬ ‫(העוגנים‬... More

Read the publication