உதயம்4
Read

உதயம்4

by Ponschellam

கீ தாஞ்சலியின் சூர்யயாதயம் உதனம் – 4 அன்ய௅ சூர்னாயின் ஧ள்஭ினில் ஸ்ப஧ார்ட்ஸ் பே வயகு சி஫ப்஧ாக ஥டேவ஧ற்ய௅க் வகாண்டிய௃ந்தது. சூர்னா ஥ீ஭ம் தாண்டும் ப஧ாட்டினிலும், ஒட்ேப் ஧ந்தனப் ப஧ாட்டினிலிலும் த஦து வ஧னடபக் வகாடுத்திய௃ந்தாள். முதலில் ஥ீ஭ம் தாண்டும் ப஧ாட்டினில்... More

Read the publication