மனம் 1௦
Read

மனம் 1௦

by Ponschellam

வயள்யினில் யழ்ந்த ீ ந஦வந – ப஧ொன் பெல்஬ம் ந஦ம் 1ரு அன்று காலை பெல்யி ப௃கி஬னுடன் திரும்஧ி யந்து யிட்டொள், பகொடடக்கொ஦ட஬வன யிட஬க்கு யொங்கினது வ஧ொல் ப஧ரும் ப஧ட்டிகவ஭ொடு... நற்றும் ப஧ரும் ெத்தத்வதொடும்... ப஧ட்டிகட஭ யண்டினில் இருந்து தூக்கி யந்த அருண், “அண்ணொ,... More

Read the publication