يويمة الصريح العدد 882
Read

يويمة الصريح العدد 882

by يومية الصريح

»©eÉ÷G Ωô◊G ‘ Gô¡L QÉ£aE’ÉH π«°†ØdG ô¡°ûdG áeôM Gƒµ¡àfG 2 ¢U ᪰UÉ©dÉH á©jQRƒH ‘ "¿É``°†eQ ÚdÉ`ch" áÑ∏W ≈∏Y ÜôM á``````````````````dGó``````Y ‫ــ‬ ¢ùÑ◊G ‘ ójóM øH ∫GÔ÷G »``°TƒÑdGh ∞``fCÉà°ùJ ¿ƒæMh á∏eÉ°T á«æWh á«eƒj ‫وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ‬ ≥`«≤ëàdG ΩÉ`eCG... More

Read the publication