يويمية الصريح العدد 865
Read

يويمية الصريح العدد 865

by يومية الصريح

≈dhC’G ájôµ°ù©dG á«MÉæ∏d Ωƒ«dG πªY IQÉjR ‘ ídÉ°U ójÉ≤dG 2 ¢U ‫ﺍﻝ‬ Ió``«`∏ÑdG øe Ió``jóL πFÉ```°SQ ¿ƒ```Ñbô`àj ¿ƒ``jô`FGõ÷G π````````````````«````¨``°û``J ‫ــ‬ á«fóŸG ájɪ◊G ájôjóe ∞`«Xƒàd á≤HÉ°ùe íàØJ á∏eÉ°T á«æWh á«eƒj ±QÉ£dÉH ÉfƒY 220 7 ¢U áMGô°U πµH... More

Read the publication