காத்திரு மனமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் 17 & 18
Read

காத்திரு மனமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் 17 & 18

by Jeevitha Pragatheeswaran

காத்திரு மனமம நான் உன்னன காதலிக்கிமேன் – 17 & 18 சில்லலன்று ஊடுருவும் பார்னையில் சிலிர்க்கிேது என் மனது...... தடுமாறும் என் மனனத தாங்குைாயா........ இல்னல ைழ்த்தி ீ லசல்ைாயா ........என் காதமல...... லசால்லுங்க ராமன் என்று இந்த பக்கம் ஹரி கூேினான்............ More

Read the publication