காத்திரு மனமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் 19
Read

காத்திரு மனமே நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் 19

by Jeevitha Pragatheeswaran

காத்திரு ந஦மந ஥ான் உன்ன஦ காத஬ிக்கிம஫ன் – 19 ஥ீ அ஫ியானா ஥ீ தான் என் ஧஬ம் என்று....... ஥ான் அ஫ினாத ஑ன்றும் இன்று தான் உணர்கிம஫ன் ஥ீ தான் என் ஧஬ய஦ம் ீ என்றும் ........ இனத ஥ீ அ஫ிம௃ம் முன் உன்ன஦ நீ ட்டுயனடுப்ம஧ன்....... சகினன அனமத்து யசன்஫ ஹரி தன் மே஧ி஭ின் முன்... More

Read the publication