طراحی لوگو
Read

طراحی لوگو

by zavash

‫لوگو‬ ‫طراحی‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫مثال‬ ‫کارنمیان‬ ‫به‬ ‫زیاد‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫تو‬ ‫معموال‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫این‬.‫کنیم‬ ‫درست‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫تو‬ ‫گروه‬ ‫یه‬ ‫چطور‬ ‫که‬ ‫بگیریم‬ ‫یاد‬ ‫میخوایم‬ ‫اینجا‬ ‫پایین‬ ‫داخل‬ ‫های‬ ‫گزینه‬ ‫اون‬ ‫ها‬ ‫الیه‬ ‫پنل‬ ‫داخل‬... More

Read the publication