யாரைக் கேட்டது இதயம் 2
Read

யாரைக் கேட்டது இதயம் 2

by bavi

யாரைக் கேட்டது இதயம்!-2 பகுதி 2 “என் வானில் வானவில்லாய் நீ மட்டுமம மவண்டுமமன யாரைக் மேட்டது இதயம்!” “அம்மா ஏன்மா இப்படி பன்றிங்ே நான் இந்த ேல்யாணத்துக்கு ேண்டிப்பா வைனுமா மைாம்ப ம ாந்தம் கூடயில்ரல” என்று தன் அம்மாவிடம்( ிவோமி) அழுோத குரறயாய் இரறஞ் ி... More

Read the publication