Un séjour à Goris, Arménie - 2015, en arménien
Read

Un séjour à Goris, Arménie - 2015, en arménien

by AFRAT

Office de tourisme de la Ville de Goris Ìñ³·ñÇÝ ³ç³ÏóáõÙ ¿ IRAPA ÙÇçѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÏÁ (éáݳÉåÛ³Ý ËÙµ³íáñáõÙݦñÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ)ª ýñ³Ýë-ѳÛÏ³Ï³Ý ³å³Ï¦Ýïñáݳóí³Í ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏݦñáõÙ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ 2015 г۳ëï³Ý More

Read the publication