117 118
Read

117 118

by moinkum

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ТӘУЕЛСІЗДІГІНІҢ 25 ЖЫЛЫНДАҒЫ АУДАНДАҒЫ ЖЫЛЫНДАҒЫ АУДАНДАҒЫ ЕЛЕУЛІ ОҚИҒАЛАР ЕЛЕУЛІ ОҚИҒАЛАР ËÍÈÚÌĥīË ËÍÈÚÌĥīË ËÍÈÚÌĥīË ȽȺɁȿɌ ɀɕɅȾɕԘ ɒȱɅȾȿɋȱɇȿɇ ȻȺɋɌȺɉ ɒɕԐȺȾɕ ɆɈɃɕɇԔԜɆ ȺɍȾȺɇȾɕԔ ȽȺɁȿɌȱ... More

Read the publication