Ο κόλαφος του 8
Read

Ο κόλαφος του 8

by Antonio Nimertis

Δεν γεράσαμε σε οχτώ χρόνια… θαλείο δελ γεξλάεη ζε νρηώ ρξόληα… αξθεί κηα λύρηα γηα λα γεξάζεηο… δελ ρξεηάδεζαη 2920 λύρηεο… κηα είλαη αξθεηή… Όκσο δελ γεξάζακε θη αο πέξαζαλ ζρεδόλ ηξεηο ρηιηάδεο λύρηεο… ππήξραλ θαη νη κέξεο… Πνηέ δελ ππάξρνπλ κόλν λύρηεο…... More

Read the publication