Η  χελωνίτσα  Καρέττα.
Read

Η χελωνίτσα Καρέττα.

by kostas siabarinas

Η χελωνίτσα Καρέττα-Καρέττα και παλιό Φολκσβαγκεν Η πρώ ώ τη λέώξη που ψιθυώρισέ η χέλώνιώτσα Καρέώττα-Καρέώττα μέ το που βγηώκέ αποώ το αυγοώ ηώταν «Αστέώρια!!». Για την ακριώβέια, ανασηκώ ώ νοντας το κέφαώλι της έιώπέ μέ θαυμασμοώ «Ποποώ, αστέώρια». Και... More

Read the publication