பகுதி 8
Read

பகுதி 8

by naemira

பகுதி 8 சந்தித்த வேளையில் “உன் ேிழிகளில் ேிழுந்த நாட்களில் நான் ததாலைந்தது அதுவே வபாதுவே வேவேதும் வேண்டாவே தபண்வே” காயத்ரியின் அலேயில் , " ோவ் நடாஷா இது தான் உங்கவளாட அரெஞ்ரென்ட்ஸா , இன்லைக்கு உங்கவளாட கேை குலேோை நம்ேவளாட ட்ெடீஷன் தகட்டுவபாயிடுச்சு , நல்ை... More

Read the publication