அத்தியாயம் 16
Read

அத்தியாயம் 16

by SelvaMeena

குளிர் நிலவு by selva meena அத்தியாயம் 16: கதிர் கவியின் திருமணம் முடிந்த சந்ததோஷத்தில் அனைவரும் இருக்க கண்ணனும் சோயும் கிளம்ப ஆயத்தமோகி ககோண்டிருந்தைர்... “சுமி எங்க தோன் டி தபோை?..” என்று அவனள மும்முரமோக ததடிககோண்டிருந்த சோயின் கண்களுக்கு மகோ சனமயல்... More

Read the publication