معاني القرآن على ضوء علم اللسان لوكسنبرغ..
Read

معاني القرآن على ضوء علم اللسان لوكسنبرغ..

by azad ahmad

‫اﻟﻠﺴﺎن‬ ‫ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺿﻮء‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﺮآن‬ ‫ﻣﻌﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻮﻛﺴﻨﺒﺮغ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮق‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ‫اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫ﺻﺪر‬ 2000 ‫اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺮق‬ ‫ﻛﺘﺎب‬ ) ‫ﻟﻮﻛﺴﻨﺒﺮغ‬ ‫ﻛﺮﻳﺴﺘﻮف‬ ( ‫ﺟﺪﻳﺪة‬ ‫ﻗﺮاءة‬ ‫ﻓﻴﻪ‬ ‫ﻳﻌﺮض‬ ‫ﺑﻌﻨﻮان‬ ‫اﻟﻜﺮﻳﻢ‬ ‫اﻟﻘﺮآن‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮاردة‬ ‫اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻘﺎﻃﻊ‬ : Die... More

Read the publication