عوبدیا.31
Read

عوبدیا.31

by ktabkhaneh

‫عوبــدیـا‬ ‫‏‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬‫هد‬ ‫خدا‬ ‌ ‫ه‬‫ک‬ ‌ ‫ت‬‫حقیق‬ ‌ ‫ن‬‫ای‬ ‌ ‫ن‬‫داد‬ ‌ ‫ن‬‫نشا‬ ‌ ‫ه‬‫صدم‬ ‫او‬ ‌ ‫م‬‫قـو‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫کـ‬ ‫را‬ ‌ ‫ی‬‫کسـان‬ .‫‌کند‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ت‬‫مجازا‬ ‫‏‬ ،‫‌اند‬ ‫ه‬‫رساند‬ ‫‏‬ :‌ ‫ه‬‫نویسند‬ ‌ ‫ه‬‫ک‬... More

Read the publication