اعداد.4 .
Read

اعداد.4 .

by ktabkhaneh

‌ ‫ت‬‫وفا‬ ‌ ‫ف‬‫یوس‬ ‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1805 ‫مصر‬ ‫در‬ ‌ ‫ی‬‫بردگ‬ ‌ ‫ج‬‫خرو‬ ‫مصر‬ ‫از‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1446 ‌ ‫ی‬‫اعطا‬ ‌ ‫ن‬‫فرما‬ ‌ ‫ه‬‫د‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1445 ‌ ‫ن‬‫اولی‬ ‌ ‫ی‬‫سرشمار‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1444 ‌ ‫ت‬‫مأموری‬ ‌ ‫ن‬‫اولی‬ ‌ ‫ی‬‫جاسوس‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 1443... More

Read the publication