امثال سلیمان.20
Read

امثال سلیمان.20

by ktabkhaneh

‫سلیمان‬ ‫امثال‬ ‫کتاب‬ :‌ ‫ی‬‫حیات‬ ‫آمار‬ ‫‏‬ :‌ ‫ف‬ ‫هد‬ ‌ ‫م‬‫مرد‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ه‬‫ک‬ ‌ ‫ت‬‫اس‬ ‌ ‫ن‬‫ای‬ ‌ ‫ب‬‫کتا‬ ‌ ‫ف‬‫هد‬ ‌ ‫ک‬‫در‬ ‫را‬ ‌ ‫ن‬‫دیگرا‬ ‌ ‫ه‬‫چگون‬ ‫بیاموزد‬ ‌ ‫ل‬‫عاد‬ ‫‏‬ ،‫‌کنند‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫ه‬‫آنچ‬‫هر‬‫در‬‫و‬ ‫‏‬ ،‫کنند‬ ‌ ‫ن‬‫آ‬‌... More

Read the publication