مراثی ارمیا.25
Read

مراثی ارمیا.25

by ktabkhaneh

‫ارمیا‬ ‫مراثی‬ ‫کتاب‬ :‫حیاتی‬ ‫آمار‬ :‫هدف‬ ‫نااطاعتی‬ ‫که‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ِ‫ن‬‫داد‬ ‫تعلیم‬ ‫مصیبت‬ ‫از‬ ‫استقبال‬ ‫معنی‬‫به‬ ‫خدا‬ ‫از‬ ‫رنج‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫خدا‬ ‫اینکه‬ ‫و‬ ‫؛‬‫است‬ ‫کشد‬‫می‬ ‫رنج‬ ،‫قومش‬ :‫نویسنده‬ ‫ارمیا‬ :‫نگارش‬ ‫تاریخ‬ ‫سقوط‬ ‫از‬... More

Read the publication