عزرا.15
Read

عزرا.15

by ktabkhaneh

‫‌؛‬ ‫م‬‫اورشلی‬ ‌ ‫ی‬‫ویران‬ ‌ ‫ن‬‫یهودیا‬ ‫تبعید‬ ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 586 ‌ ‫ل‬‫باب‬ ‌ ‫ط‬‫سقو‬ ‌ ‫ت‬‫دس‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ش‬‫کور‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 539 ‌ ‫ن‬‫فرما‬ ‌ ‫ی‬‫برا‬ ‌ ‫ش‬‫کور‬ ‌ ‫ت‬‫بازگش‬ ‌ ‫ن‬‫یهودیا‬ .‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 538 ‌ ‫ت‬‫بازگش‬ ‫‌ها‬... More

Read the publication