ملاکی
Read

ملاکی

by ktabkhaneh

‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‌ ‫ن‬‫ویرا‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 586 ‌ ‫ه‬‫گرو‬ ‌ ‫ن‬‫اولی‬ ‌ ‫ه‬‫ب‬ ‌ ‫ن‬‫تبعیدیا‬ ‫باز‬ ‌ ‫م‬‫اورشلی‬ ‫‌گردند‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 537 ‌ ‫ی‬‫بازساز‬ ‫کار‬ ‫آغاز‬ ‫معبد‬ ‫‌شود‬ ‫ی‬‫م‬ ‌ ‫م‬.‌ ‫ق‬ 536 ‫و‬ ‌ ‫ی‬َّ ‫جـ‬َ ‫ح‬ ‌ ‫ی‬‫نب‬... More

Read the publication